Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ nebude písomne oboma zmluvnými stranami dohodnuté inak, tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať na všetky obchodné prípady. Napriek opačným ustanoveniam, ktoré môžu byť z objednávkových listov alebo iných dokumentov, vystavených kupujúcim.

Zmluvné strany sú spoločnosti

Predávajúci:

HN Systems, s.r.o
V. Clementisa 53, Trnava 917 01
IČO: 52183441
DIČ: 2120920978
IČ/DPH: SK2120920978 podľa §4

a

Kupujúci: Fyzické alebo právnické osoby na strane kupujúceho

Potvrdenie objednávky

1. Po doručení písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu, si obe strany objednávku vyjasnia, čo do jej obsahu, najmä, pokiaľ ide o druh tovaru, typ, technické údaje, jeho objem a dodaciu lehotu.

Doručenie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy.

2. Následne predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie objednávky, čím vznikne ich vzájomný zmluvný vzťah (ďalej len zmluva).

Uzatvorením zmluvy obe zmluvné strany plne akceptujú podmienky v nej uvedené, ako aj všeobecné obchodné podmienky tvoriace neoddeliteľnú súčasť.

Za doručenie sa považuje aj zaslanie elektronickou formou.

3. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže dôjsť aj napríklad:

3.1 ústne pri osobnom odbere, prevzatím výrobkov na základe dodacieho listu a zaplatenia kúpnej ceny v hotovosti,

3.2 písomnou formou.

4. Údaje uvedené v katalógoch alebo reklamných letákoch predávajúceho, majú konečnú platnosť len vtedy, ak sa konkrétne uvádzajú v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu vlastnosti tovaru bez predchádzajúceho oznámenia, až do uzatvorenia zmluvy.

5. Akékoľvek následné zmeny a dodatky zmluvy sú platné v prípade ich písomného potvrdenia.

6. V prípade, že kupujúci nereklamuje obsah zmluvy do 48 hodín od jeho doručenia, považuje sa za správny aj vtedy, ak sa nezhoduje s podkladmi od kupujúceho.

Podmienky pri objednávkach kupujúceho
Objednávka musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, ako napr. typ materiálu, rozmery, druh tovaru, pozície, počet kusov. Tieto všetky náležitosti musia byť uvedené v predmete plnenia zmluvy.
V prípade, ak je zákazka riešená podľa projektu, musí byť uvedené číslo projektu s dátumom a osobou, ktorá projekt realizovala.
V prípade zadania v písomnej aj elektronickej podobe sa za záväznú považuje vždy elektronická dokumentácia.

Ceny
1. Kalkulácia cien je založená na cenových údajoch platných k dátumu doručenia objednávky a uvedených v aktuálnom cenníku. Ceny sa odvíjajú od nákladov, ktoré sú aktuálne v čase prvej cenovej ponuky.
2. Dodávajúci nie je svojimi cenovými ponukami viazaný, ceny preto môžu byť zmenené predávajúcim kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, až do uzatvorenia zmluvy.
3. Základnú cenu tovaru tvorí cena tovaru, vrátane nákladov, obal tovaru a nakladanie. Akékoľvek iné náklady súvisiace s prepravou a výdavkami počas prepravy, rovnako ako aj akékoľvek iné poplatky a dane súvisiace s dodávkou tovaru znáša kupujúci.
Ak si zmluvné strany dohodnú v objednávke iné podmienky súvisiace s cenu tovaru, najmä ak ide o zahrnutie ceny za prepravu do základnej ceny za tovar, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať presiahnutie prepravných nákladov kupujúcemu.

Platby
1. Platby je možné vykonávať nasledovne: v hotovosti, v inkasnom stredisku spoločnosti
(pokladne), bankovým prevodom na účet predávajúceho, vedený vo VÚB Trnava a.s., v súlade
s platobnými podmienkami dohodnutými v každej jednotlivej zmluve.

2. pokiaľ nie sú dohodnuté v zmluve iné platobné podmienky, je každá vystavená faktúra splatná v lehote 14 dní od dňa jej doručenia kupujúcemu.

3. Ďalšie náklady, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s dodávkou tovaru, znáša kupujúci.

4. Platba sa považuje za vykonanú v deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

5. Ak je kupujúci v omeškaní s akoukoľvek dohodnutou platbou alebo akýmkoľvek iným plnením, predávajúci je oprávnený okrem iného:

a. odložiť plnenie svojich vlastných záväzkov do času, kým sa nevykoná omeškaná platba alebo iné plnenie,

b. umožniť primerané predĺženie dodacej lehoty,

c. požadovať okamžite splatnosť celej dlžnej čiastky, ako aj všetkých vystavených faktúr,

d. odstúpiť od zmluvy, ak nebude dodržaná ani primeraná dodatočná lehota.

6. V prípade omeškania platby za dodaný tovar je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý jeden deň omeškania, pričom nárok predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

7. Platbu je možné vykonať zápočtom inej pohľadávky voči kupujúcemu.

Vyhradenie práva

1. Pokiaľ nie sú všetky fakturované čiastky vrátane úrokov a nákladov náležite splatené, zostáva predávajúci vlastníkom dodaného tovaru.

2. Bez ohľadu na vyššie uvedené prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a zodpovednosť voči tretím stranám nakupujúceho v momente dodania tovaru.

Dodacie podmienky

1. Dodanie a prevzatie tovaru sa uskutočňuje v sklade predávajúceho, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

2. Tovar sa dodá kupujúcemu v termíne, ako je dojednané v zmluve.

3. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dohodnutý tovar v stanovenom termíne, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny neprevzatého tovaru.

4. Dodávka tovaru bude zrealizovaná v kvalite, ktorá je určená platnými normami vzťahujúcimi sa na dodávaný tovar.

5. Dodacia lehota začína plynúť až po objasnení všetkých technických parametrov (druh, rozmer, počet kusov, spôsob vykládky a nakládky a pod.) a v súlade:

– s dodacími podmienkami uvedenými v zmluve, alebo

-v deň, keď kupujúci splní všetky technické, obchodné a iné podmienky ustanovené v zmluve, alebo

-v deň, keď predávajúci dostal zálohu alebo záruku vo vzťahu k dodávke tovaru na základe zmluvy.

V prípade kumulácie vyššie uvedených okolností je rozhodujúcou okolnosť, ktorá nastane ako posledná z vyššie uvedených.

6. V prípade obchodného prípadu vyžadujúceho dlhodobé, eventuálne viacnásobné dodávky tovaru, je predávajúci oprávnený uskutočniť a fakturovať predbežné alebo čiastočné dodávky.

7. Stanovenú dodaciu lehotu je nevyhnutné dodržiavať, pokiaľ jej dodržaniu nebránia okolnosti, ktoré nie je možné predvídať, alebo ak k jej nedodržaniu došlo v dôsledku iných udalostí, ktoré sa vyskytli nezávisle na vôli zmluvných strán – ako napríklad vyššia moc.

8. Ak tovar pripravený na prevzatie nie je možné dodať kupujúcemu bez zavinenia zo strany predávajúceho, alebo ak takáto situácia vznikne v dôsledku želania kupujúceho, aby sa tovar neexpedoval, predávajúci môže na náklady kupujúceho tovar uložiť u seba alebo u tretej osoby. V takom prípade sa dodávka považuje za ukončenú a na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo vzniku škody.

9. Kupujúci je oprávnený zmeniť tovar alebo zapracovať ho do nového výrobku. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo na takéto konečné výrobky, do ktorých je tovar zapracovaný, alebo zmiešaný. Kupujúci uskladní konečné výrobky oddelene. Vlastníctvo týchto výrobkov zostane vlastníctvom predávajúceho, až po kým nie je v plnom rozsahu uhradená vystavená faktúra za tovar.

10. Kupujúci je povinný si prevziať tovar najneskôr do siedmych dní od dodacieho termínu dojednaného v zmluve, v prípade od dátumu, kedy mu bolo oznámené, že tovar je pripravený na odber.

11. Po uplynutí lehoty bodu 10. je predávajúci oprávnený účtovať odplatu za uloženie tovaru vo výške 10 % z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý začatý týždeň, ktorý sa tovar uskladňuje po lehote v bode 10.

12. V prípade, že tovar nebude odobraný ani po uplynutí lehoty 60 dní od dodacieho termínu, prípadne oznámenia o možnosti odobratia tovaru, bude kupujúcemu vyúčtovaná odplata za uloženie tovaru v plnej výške kúpnej ceny tovaru a ten môže byť následne zlikvidovaný.

Zmena okolností týkajúcich sa kupujúceho

Ak podľa názoru predávajúceho existuje zhoršenie bonity kupujúceho z dôvodu rozsahov súdnej exekúcie voči kupujúcemu, alebo v dôsledku ďalších negatívnych dokázateľných udalostí, predávajúci si vyhradzuje právo prerušiť všetky, alebo časť dodávok a požiadať kupujúceho o poskytnutie náležitého zabezpečenia z plnenia zmluvných povinností.

Reklamácie

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s termínom dodania. V prípade zistenie zjavných vád, týkajúcich sa výrobných vád, vadných materiálov alebo chybného spracovania, musí kupujúci s predávajúcim spísať protokol o škode. Tieto zjavné vady musí kupujúci reklamovať do 10 dní od dňa prevzatia tovaru, pričom zjavné vady nie sú dôvodom pre neprebratie tovaru.

2. Predávajúci je povinný odstrániť podstatné vady, týkajúce sa výrobných vád, vadných materiálov alebo chybného spracovania a zmontovania, ktoré boli zistené v čase prevzatia dodávky.

3. Kupujúci je povinný reklamovať zistené vady do 10 dní odo dňa ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej doby.

4. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar uskladniť oddelene a zaistiť ho proti ďalšiemu poškodeniu.

5. Reklamácia sa musí uplatniť písomne, musí byť vždy podpísaná a riadne doložená sprievodnými dokladmi spolu s uvedením čísla objednávky , dodacieho listu a fotodokumentáciou.

6. Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplatnení reklamácie výsledok reklamačného konania, pričom môže podľa svojho uváženia vymeniť chybný tovar a/alebo jeho súčasti, alebo ho nechať previezť na opravu do svojej výrobnej prevádzky .

7. Uplatnená reklamácia nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

8. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru alebo nesprávnym uskladnením tovaru kupujúcim.

9. Akékoľvek náklady spojené s opravou zistených vád bude znášať predávajúci .

Vrátenie tovaru

Akékoľvek vrátenie tovaru je potrebné dohodnúť s predávajúcim .

Vyššia moc a nepredvídateľné okolnosti

V prípade zásahu vyššej moci alebo nepredvídateľných okolností, má predávajúci právo úplne alebo čiastočne zrušiť nákup alebo objednávku, prerušiť vykonávanie alebo pozastaviť všetky dodávky, prípadne odstúpiť od zmluvy a to bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Tým vzniká právo na odloženie kondičných termínov dodávok, aj keď sa týka dodávateľov.

Ukončenie zmluvy

1. Kupujúci môže ukončiť zmluvu, pokiaľ v dôsledku chýb zo strany predávajúceho došlo k omeškaniu dodávok a pokiaľ predávajúci tovar nedodal ani v dodatočne stanovenom termíne.
Ukončenie nadobúda účinnosť ku dňu, keď bol doručený doporučený list obsahujúci výpoveď.

2. Predávajúci môže ukončiť zmluvu pokiaľ:

   A. nemohol dodať alebo začať s dodávkami tovaru v dôsledku chyby kupujúceho,

   B. má predávajúci pochybnosti, týkajúce sa bonity kupujúceho, a kupujúci aj napriek tomu, že bol požiadaný, aby zložil zálohu alebo poskytol primeranú záruku , tak neučinil.

   C. predĺženie dodacej lehoty zodpovedá času dlhšiemu ako 50 % pôvodne dohodnutej dodacej lehoty

3. Ak sa v mene ktorejkoľvek zo zmluvných strán začalo konanie o platobnej neschopnosti, druhá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez toho, aby bola stanovená dodatočná lehota.

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, tak bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo nárok predávajúceho na odškodnenie, je kupujúci povinný vyrovnať a zaplatiť všetky dodávky vykonané v súlade so zmluvou.

Predávajúci má právo požadovať vrátenie už dodaných predmetov.

Doručovanie
1. Ak nie je dohodnuté inak, doručujú sa písomnosti súvisiace s týmto zmluvným vzťahom nasledujúcim spôsobom: doporučenou poštou, faxom, e-mailom, kuriérskou službou alebo osobne.

2. Kupujúci zašle objednávku na adresu sídla spoločnosti predávajúceho.

3. Nakládka tovaru bude zrealizovaná v čase, na to vyhradenom predávajúcim.

V prípade, že je dohodnutá v zmluve vykládka tovaru priamo na stavbe, alebo inom teritóriu, je nutné,, aby tieto údaje boli stanovené v zmluve, s kontaktnou osobou, ktorá tovar bude preberať.

Riešenie sporov

1. Možné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, rovnako ako súvisiace právne otázky, vrátane problémov platnosti, alebo dôsledkov neplatnosti, sa budú riadiť právom predávajúceho.

2. Akékoľvek spory a nároky z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním, dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom.
Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na to, aby akékoľvek spory alebo nezrovnalosti, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť, v súvislosti s touto zmluvou, vrátane jej porušenia, ukončenia alebo neplatnosti, sa urovnali priateľským dohovorom.

3. Ak sa v otázke sporov vo vzťahu k vyššie uvedeným vzťahom nedosiahne priateľské riešenie, príslušným pre rozhodovanie o nich bude rozhodcovský súd pri Priemyselnej a obchodnej komore so sídlom v Bratislave.

Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude konečné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu.

Vlastnícke práva, riziko

1. Vlastnícke práva prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a všetkých súvisiacich platieb, vrátane DPH.

2. Kupujúci je povinný oboznámiť tretie osoby s vlastníckym právom predávajúceho.

3. Po dodaní alebo uložení tovaru prechádzajú všetky riziká na kupujúceho, a to na akékoľvek poškodenie, stratu, zničenie alebo krádež tovaru.

4. Po dodaní kupujúci výhradne zodpovedá za spôsob uskladnenia, použitia a ďalšiu manipuláciu s tovarom.

Vhodnosť použitia a zodpovednosť za vady tovaru

1. Kupujúci v plnej miere zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru.

2. Reklamácie na špecifické vlastnosti výrobkov, ktorých parametre zodpovedajú príslušným normám, sú vylúčené.

3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, skladovaním, montážou, údržbou alebo manipuláciou s tovarom.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a ich podpisom vzniká pre oboch partnerov záväzok, ktorý riešia všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 21.1.2019, až do doby, kým ich predávajúci nezmení.

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie